Valla kiri 30.märts 2012

Post date: Mar 30, 2012 7:17:20 PM

Kuusalu vallavalitsus on saatnud kiire internetiühenduse väljaehitamise toetuseks järgmise kirja:

Siseministeerium

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus

Kuusalu Vallavalitsuse poole pöördusid Hara lahe rannakülade pettunud ja murelikud elanikud sooviga, et ka neil oleks võimalik liituda kiire internetiühendusega.

15. veebruari ajalehe “Sõnumitooja” avaldatud artiklis “Kuusalu vallas algab lairibakaablite ehitus kiireks internetiühenduseks” väidab aga Eesti Lairiba Arenduse SA juhataja Olav Harjo, et mitmetesse Hara lahe rannapiirkonna küladesse ei jõua kiire internet veel niipea.

Kiire internetiühendus võimaldaks rannakülade püsi- ja suvekodude elanikel kaasaja tingimustele kohaselt tegeleda operatiivse infovahetuse või kaugtööga, mis ühtlasi suurendaks kõnealuse ala tööhõivet ning miljööväärtusliku piirkonna atraktiivsust.

Eeltoodust tulenevalt palub Kuusalu Vallavalitsus esimesel võimalusel ehitada välja vallakodanike pöördumises (vt kirja manus) mainitud küladesse liitumispunktid EstWin projektiga rajatava fiiberoptilise lairibaühenduse kaabelvõrgustikule.