Siseministeeriumi kiri vallale 30.04.2012

Post date: May 14, 2012 7:29:51 AM

Viie küla pöördumine seoses EstWini projektiga

Lugupeetud härra Kirtsi

Mööname vajadust varustada perspektiivselt Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve ja Hara külad kiire internetiühendusega, avardamaks kohalike elanike kaugtöö ja teenuste tarbimise võimalusi. Meie ministeerium on üks kolmest ministeeriumist, kelle eelarve kaudu on suunatud Euroopa Liidu struktuurivahendeid elektroonilise side baasvõrkude rajamiseks. Piiratud ressursside tingimustes toimub võrkude rajamine järk-järgult, esimese eelistusena püütakse katta laiema tarbijaskonnaga piirkondi. Juminda, Virve, Tapurla, Tammistu ja Hara külad paiknevad hajusalt ning seni toetatud asumitega võrreldes on neis registreeritud elanike arv väiksem. Lisame, et meetmete raames ei toetata lairibavõrkude väljaarendamist lõpptarbijani, selle eest peab juba hoolt kandma baasvõrgu infrastruktuuri rentiv sideettevõtja. Seega ei pruugi väikese elanike arvuga piirkondades leiduda koheselt ka sideettevõtjat, kes oleks valmis teenuse reaalselt tarbijateni tooma.

Loodame siiski omalt poolt, et seoses lairibaühenduste rajamise olulisuse teadvustamisega õnnestub hiljemalt 2014+ struktuurivahendite programmperioodil kavandada täiendavaid vahendeid, millega aidata kaasa kogu Eesti katmisele kiire internetiühendusega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Siim Kiisler

Regionaalminister